شماره تماس های ضروری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

فعالیت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

۱

آقای نظری

دفتر  معاونت پژوهشی

۵۵۲۲۹۲۵۹

۲۵۰۳

 دفتر امور پژوهشی 

۲

آقای دکتر امیر توحیدی

مدیر امور پژوهشی

-

۲۵۰۵

۳

 

خانم شهرابی فراهانی

کارشناس فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور استادان، ارزیابی و تشویق مقالات علمی استادان، همایش‌ها، سخنرانی‌ها و کارگاه‌های درون دانشگاهی، شرکت در کارگاه‌های داخل و خارج کشور، دبیرخانه شورای پزوهشی، ارزیابی و نظارت پژوهشی

۵۵۲۲۹۳۵۶

 

۲۵۰۴

 

 

۴

 

 خانم  ترکمانه

کارشناس امور پایان نامه های دانشجویی 

۵۵۲۲۹۳۵۶

۲۵۰۴

۵

خانم آقازاده

کارشناس امور پژوهشی دانشکده علوم پایه 

-

۲۶۱۹

۶

آقای مهندس خدایاری

کارشناس امور پژوهشی دانشکده هنر و معماری 

-

۲۴۰۲

۷

خانم مهندس اخلاقی 

کارشناس امور پژوهشی دانشکده فنی مهندسی و برق 

-

۲۳۱۷

۸

خانم شاهی
 

کارشناسان امور پژوهشی دانشکده علوم انسانی 

-

۲۶۱۹

 

۹

 

 


 


خانم کیارشی

 

 

کارشناس انجمن های علمی و ادبی هنری دانشجویی و استادان، عضویت اعضای هیأت علمی و واحدهای دانشگاهی در انجمن های داخل و خارج و کارشناس ایجاد گروه های تحقیقاتی، مراکز تحقیقاتی، پزوهشکده‌ها و پژوهشگاه ها،کارگاه دائمی تحقیقات دانشجویی، تیم های علمی پژوهشی دانشجویی جهت شرکت در مسابقات، سوله نساجی و پیگیری امور تدارکاتی کل حوزه معاونت

۵۵۲۲۹۳۵۶

۲۵۰۴

 اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها 

۱۰

آقای مهندس حمید رضا معصومیان

رئیس اداره آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

۵۵۲۲۹۲۸۳

۲۵۰۶

۱۱

آقای مهندس بابایی

کارشناس مسئول تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، ایستگاه هواشناسی،مزرعه، پیگیری‌های عمرانی کل حوزه معاونت

۵۵۲۲۹۲۸۳

۲۵۰۵

اداره ارتباط و صنعت 


۱۲

 

آقای شاه آبادی

آقای اسحاقی

 

رئیس اداره ارتباط با صنعت

کارشناس اداره ارتباط با صنعت

۵۵۲۲۹۲۵۳

۲۵۰۸

دفتر گسترش تولید علم 


۱۳


خانم بابارضایی


رئیس اداره کتابخانه


۵۵۲۲۹۲۵۱


۲۵۱۰


۱۴

 

آقای افتخاری

کارشناس چاپ کتاب، نشریات علمی، دبیرخانه شورای انتشارات، اختراعات و نوآوری‌های علمی

۵۵۲۲۹۳۴۹


۲۵۲۲

 

۱۵

آقای قربانی

کارشناس میز امانت

-

۲۵۱۳ 

۱۶

خانم معنوی پور

کارشناس مرجع و بخش نشریات کتابخانه

-


۲۵۲۲

 

 دفتر باشگاه پژوهشگران جوان 


۱۷


آقای دکتر علی شهابی

خانم پیریایی


رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

 کارشناس باشگاه پژوهشگران جوان
 

۵۵۲۲۹۲۵۲

۲۵۳۷

دبیرخانه دائمی همایش ها و جشنواره ها


۱۸


خانم سلطانی
 

کارشناس دبیرخانه دائمی همایش‌ها

۵۵۲۲۹۳۵۶

-

 

 جهت ارتباط با تلفن های داخلی ساختمان شماره یک(صفائیه) با شماره ۱۳ - ۳۳۷۴۳۰۱۱ تماس حاصل فرمایید.

 جهت ارتباط با تلفن های داخلی ساختمان شماره دو (شیخ صدوق) با شماره  ۳۳۷۵۲۱۸۴ تماس حاصل فرمایید.