آشنایی با مدیران معاونت

دکتر علی اشجاران
معاون پژوهشی
email: pazhohesh@iausr.ac.ir

مدیر امور پژوهشی: آقای مهندس رحمان امینی

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور: آقای دکتر علیرضا پازکی 

رئیس مرکز تحقیقات نساجی: آقای دکتر علی پیروی

رئیس مرکز تحقیقات آمایش سرزمین:

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان: خانم دکتر مریم یوزباشی

رئیس مرکز تحقیقات اکوفیزیولوژی:آقای دکتر مصطفی حسینی مزینانی

رئیس آزمایشگاه ها و کارگاه ها: آقای مهندس سعید احمدی 

رئیس کتابخانه: خانم لیلا بابارضایی

رئیس اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت : آقای مجتبی شاه آبادی

مسئول انتشارات علمی: آقای مرتضی عسگری