آشنایی با مدیران معاونت

دکتر سید مصطفی حسینی مزینانی
معاون پژوهشیemail: pazhohesh@iausr.ac.ir

مدیر امور پژوهشی:  دکتر امیر توحیدی

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور:  دکتر علیرضا پازکی 

رئیس مرکز تحقیقات نساجی:  دکتر علی پیروی

رئیس مرکز تحقیقات آمایش سرزمین:

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان: دکتر علی شهابی

رئیس مرکز تحقیقات اکوفیزیولوژی:

رئیس آزمایشگاه ها و کارگاه ها:  مهندس حمید رضا معصومیان

رئیس کتابخانه: خانم لیلا بابارضایی

رئیس اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت : آقای مجتبی شاه آبادی

مسئول انتشارات علمی:  آقای مرتضی عسگری