عنوان شورای پژوهشی

تاریخ برگزاری

عنوان شورای پژوهشی

تاریخ برگزاری

یکصد و چهل و هفتمین

95/1/30

یکصد و پنجاه و سومین

95/7/26

یکصد و چهل و هشتمین

95/2/27

یکصد و پنجاه و چهارمین

95/8/24

یکصد و چهل و نهمین

95/3/31

یکصد و پنجاه و پنجمین

95/9/29

یکصد و پنچاهمین

95/4/28

یکصد و پنجاه و ششمین

95/10/27

یکصد و پنجاه و یکمین

95/5/25

یکصد و پنجاه و هفتمین

95/11/25

یکصد و  پنجاه و دومین

95/6/29

یکصد و پنجاه و هشتمین

95/12/16

 
              
لازم است مدارک جهت طرح در شورای پژوهشی 10 روز قبل از تاریخ اعلام شده، تحویل دفاتر پژوهشی دانشکده ها شود.


شورای انتشارات واحد

عنوان شورای انتشارات

تاریخ برگزاری

عنوان شورای انتشارات

تاریخ برگزاری

هفتاد و هشتمین

95/2/20

هشتاد و یکمین

95/8/20

هفتاد و نهمین

95/4/20

هشتاد و دومین

95/10/20

هشتادمین

95/6/20

هشتاد و سومین

95/12/20

 

 

 

 


کمیته نظارت و کمک به استقرار شرکت های دانش بنیان

عنوان شورای انتشارات

تاریخ برگزاری

عنوان شورای انتشارات

تاریخ برگزاری

پنجمین

95/2/6

یازدهمین

95/8/3

 ششمین

95/3/3

دوازدهمین

95/9/1

هفتمین

95/4/14

سیزدهمین

95/10/6

هشتمین

95/5/4

چهاردهمین

95/11/4

نهمین

95/6/1

پانزدهمین

95/12/2

دهمین

95/7/5

 شورای مرکز رشد و واحدهای فناور

عنوان شورای انتشارات

تاریخ برگزاری

عنوان شورای انتشارات

تاریخ برگزاری

چهارمین

95/2/21

هفتمین

95/8/25

پنجمین

95/4/22

هشتمین

95/10/21

ششمین

95/6/23

نهمین

95/12/17

      
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.