کلید رشد و توسعه جوامع در گرو تحقیقات و مطالعات علمی است. دانشگاه آزاد اسلامی در راستای تحقق چشم انداز 1404 نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یعنی دست یافتن به جایگاه اول علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، یکی از اهداف اساسی خود را توسعه دانش و ارتقاء توانمندی در تولید علم و فن آوری قرار داده است و معاونت پژوهشی واحدهای دانشگاهی با توجه به استراتژی های تبیین شده از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه عهده دار انجام این ماموریت مهم می باشد. 
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.